Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich, Świecka Rodzina Franciszkańska, III Zakon św. Franciszka, III Zakon Franciszkański, a pierwotnie Bracia i Siostry od Pokuty - to wspólnota ludzi świeckich, którzy żyją duchem franciszkańskim, nie rezygnując ze swojego powołania do życia w świecie - w rodzinie czy samotności, wypełniając obowiązki zawodowe. Zgromadzenie to powołał do istnienia św. Franciszek z Asyżu w 122lr. W Polsce zakon pojawił się bardzo szybko - tuż po przybyciu na nasze ziemie pierwszych franciszkanów w 1236r. Po okresie wojen i w czasie powojennym, kiedy zakon nie mógł oficjalnie istnieć, odrodził się on po Soborze Watykańskim II i wówczas zmienił się jego charakter - bractwo pobożnościowe przerodziło się w stowarzyszenie kościelne, mające formalne struktury.

Jakimi zasadami kierują się tercjarze? W regule Zakonu św. Franciszka można przeczytać, że żyć wg franciszkanów świeckich to „zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Chrystus dar miłości Ojca, jest drogą do Niego, jest prawdą, w którą wprowadza nas Duch Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował. Franciszkanie są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii . Celem członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest dążenie do doskonałości na wzór św. Franciszka. A narzędziami do tego są: modlitwa, życie sakramentalne, walka z pokusami, uczestnictwo w rekolekcjach czy w dniach skupienia i pielgrzymkach, posłuszeństwo hierarchii Kościoła, ale też bycie dla drugiego człowieka - przez przykład, słowo i dzieła miłosierdzia, przez czynienie świata bardziej braterskiego, przez niesienie ludziom radości i nadziei.

Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich należą osoby wszystkich stanów, powołań i zawodów, a więc również księża diecezjalni i zakonnicy innej duchowości niż franciszkańska. Wystarczy przypomnieć, że tercjarzami byli np. Jacek Malczewski, gen. Józef Haller czy wreszcie kard. Stefan Wyszyński. Patronką polskich tercjarzy jest...służąca - bł. Aniela Salawa.

Więcej informacji na http://www.fzs.franciszkanie.pl

Wspólnota miejscowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy klasztorze franciszkańskim w Koszalinie powstała zaraz po przybyciu Ojców Franciszkanów do Koszalina w roku 1945.

W kronice znajduje się zapis O. Piotra Mielczarka ś. p. Asystenta trzeciego zakonu, że obowiązki Przełożonej FZŚ s. Dukaczewska objęła w roku 1945. Po drugiej wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć lecz dzięki modlitwie tych , którzy ocaleli i wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres .

Wspólnota FZS przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie została erygowana 08 sierpnia 1977 r. przez O. Stanisława Frejlicha Prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji M.B. Niepokalanej w Polsce.

Spotkania Wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca, o godzinie piętnastej. Miejscem spotkania jest sala w domu parafialnym, do której przechodzimy po Mszy św. odprawianej w kościele. Raz w roku organizowane są rekolekcje franciszkańskie oraz raz na kwartał dzień skupienia. Wspólnota uczestniczy w życiu parafii.

W skład Rady Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wchodzą:

Asystent duchowy: o. Piotr Pospieszny OFM Conv

br. Marian Olender OFS
s. Alfreda Skowrońska OFS
s. Alfreda Szuster OFS
s. Teresa Harasim OFS
br. Jerzy Wielgosz OFS
s. Leokadia Otczyk OFS
br. Witold Gumienny OFS

Tel. Kontaktowy: 94 346 8272 669

SPOTKANIA
Sobota przed II niedzielą miesiąca godz. 15.00